2. Metodoloxía de traballo

    A metodoloxía  de traballo na horta escolar permite abordar de forma global, segundo a idade, unha pluralidade de obxectivos educativos de Educación Infantil e Educación Primaria, así coma unha ampla variedade de contidos dos diferentes ámbitos e áreas presentes en ditas etapas educativas.

    Dende a perspectiva da innovación educativa e da educación ambiental, a horta como recurso educativo supón un instrumento de primeira orde, posto que permite poñer en práctica un aprendizaxe activo e cooperativo baseado na resolución de problemas, así coma un eficaz desenvolvemento  de actitudes e valores encamiñados a  comportamentos máis comprometidos coa conservación e mellora do entorno e coa utilización sostible dos recursos ambientais. Ao mesmo tempo pretende favorecer a socialización e convivencia dentro do marco escolar dos diferentes axentes que o compoñen: mestres, alumnos e familias.
    En canto ao cultivo, apostamos por realizar cultivos biolóxicos, onde non se utilicen produtos químicos, buscando a conservación da fertilidade da terra mediante técnicas e abonos naturais.
    Pretendemos seguir as técnicas da agricultura tradicional, como a rotación de cultivos, o aproveitamento dos recursos ao noso alcance, as variedades tradicionais, máis resistentes ás pragas, utilización do calendario luar...
  • Os traballos realizaranse en grupos.
  • Segundo a idade, repartiranse os diferentes traballos: os maiores farán traballos que requiren máis esforzo físico e precisión, mentres os máis pequenos realizarán os traballos máis sinxelos e que non supoñen tanto esforzo físico...
  • Realización de prácticas na horta co conseguinte manexo do instrumental específico para cada actividade.
    Plasmaremos os traballos realizados na horta no “DIARIO DAS HORTIÑAS DO BAYÓN” , onde os nenos e nenas redactan as actividades e fan ilustracións das mesmas.