BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

1.BENEFICIARIOS:

       Alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de:

 • DISCAPACIDADE
 • TRASTORNOS GRAVES DE CONDUTA
 • TRASTORNOS GRAVES DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE
 • TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
 • ALTAS CAPACIDADES

 2. SOLICITUDES:

As solicitudes cubriranse a través da web da sede electrónica do Ministerio de Educación, imprimir, asinar e presentala coa documentación pertinente no centro.

 3.PRAZO PARA SOLICITAR AS AXUDAS:

Do 30 de abril ao 13 de setembro de 2024, ambos inclusive.

4.DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

 • Certificado de Discapacidade (solicitante ou irmáns), se é o caso.
 • Certificado médico dos servizos de saúde sostidos con fondos públicos, onde conste o seu ditame (TEA)
 • Título de familia numerosa, familia monoparental, situación de tutela, etc, se é o caso
 • Certificado de IBAN bancario, onde conste o solicitante.

5. INSTRUCIÓNS PARA CUMPRIMENTAR O IMPRESO DE SOLICITUDE, ANTES DE ENTREGALA NO CENTRO:

 • DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE:

Comprobar que está correctamente cumprimentado o teléfono móbil e o correo electrónico familiar. Son datos obrigatorios, pois as notificacións son electrónicas.

 • DATOS BANCARIOS:

É importante que consten os 24 díxitos da conta na que conste o estudante como titular ou cotitular, (de non ser así a convocatoria indica que se denegará a axuda). Aportar o xustificante bancario ou certificado no que conste o titular.

 • A CUMPLIMENTAR POR EL REEDUCADOR: Este apartado debe vir cumplimentado polo centro REEDUCADOR, achegando o informe.
 • FAMILIARES QUE CONVIVEN EN EL MISMO DOMICILIO a 31/12/2023:

Comprobar que firmaron todos os membros da unidade familiar. No caso de menores de idade deberá asinar nai/pai/tutor legal. Esta firma é imprescindible para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas.

 • SITUACIONES DECLARADAS POR EL/LA SOLICITANTE.

Se a unidade familiar se atopara nalgunha das circunstancias sinaladas debe xustificalas documentalmente (familia numerosa, familia monoparental, orfandade absoluta, etc.).

 • Na declaración do solicitante, apartado denominado “EL SOLICITANTE DE ESTA AYUDA DECLARA”, debe vir riscada algunha das dúas opcións e figurar a sinatura do solicitante ou, no caso de que o alumno sexa menor de idade, pai, nai ou persoa titora.

6.MÁIS INFORMACIÓN:

 • “Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2023-24”
 • “Extracto de la Resolución del 12 de abril del 2024”
 • Portal de Becas do Ministerio de Educación:  https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
 • DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO COLE.