SOLICITUDES DE RESERVA PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDOS DE BACHARELATO NO CURSO 2024/2025

PRAZO DE SOLICITUDES:

Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro do 2024.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: (ED550A + anexo I-bis)

– Presentación electrónica: a través da aplicación informática admisionalumnado, para o que será necesario dispoñer dun certificado dixital ou Chave 365.
– Presentación presencial: entregando o modelo ED550A no centro no que está matriculado o alumno/a ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos pola normativa.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE:
– Solicitude ED550A.
– Anexo I-bis.
– Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros da unidade familiar (no caso de que opoñan á súa consulta).
– Se é o caso, Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

LISTAXE DE ALUMNADO CON POSTO RESERVADO:

Consultar o 22 de febreiro.

CENTROS ADSCRITOS:

– IES Leliadoura
– IES Nº1